Program/Wydarzenia
SIERPIEń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
29
30
31
Społeczność
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Instytutu Polskiego

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:


1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Polski w Sztokholmie z siedzibą w Sztokholmie, Mosebacke torg 4, 116 46 Stockholm, Org.nummer: 502048-6790.

Dane kontaktowe Instytutu:

adres siedziby: Mosebacke torg 4, 116 46 Stockholm, Szwecja

adres e-mail: info@polskainstitutet.se

2. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań Instytut Polskiego w Sztokholmie:

 • wysyłania informacji o prowadzonych przez Instytut działaniach;

 • wysyłania informacji promujących wydarzenia kulturalne;

 • realizowania umów i zamówień;

 • realizacji działań związanych z prowadzonymi projektami;

 • zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych;

 • dopasowania preferowanego sposobu komunikacji;

 • realizacji naszych prawnych zobowiązań;

 • analizy skuteczności naszych działań marketingowych;

 • zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach;

 • oraz w celach badawczych i archiwalnych.

Poprzez podanie danych, świadomie, jasno i dobrowolnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w takim celu, jaki wynika z działalności Instytutu.


3. Administrator powołuje się w szczególności na: 

 • wypełnianie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;

 • ochrony żywotnych interesów podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit d – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;

 • prawnie uzasadniony interes - w art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”.

 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami prawnymi.


5. Dostęp do danych posiadają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora. 


6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej, jaka jest przewidziana przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, oraz zgodnie z przepisami art. 44 - 46 RODO. 


7. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej, przysługują Pani/Panu prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19 i art. 21 RODO, w szczególności prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;

 • przeniesienia danych.


8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który będzie miał wpływ na podejmowanie decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpłynąć. Dane nie będą poddawane profilowaniu.


9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

 

 

« Tillbaka