Program

Performance Now!

Programmet på Performance Now! är internationellt med inbjudna konstnärer från Polen, Sverige, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Vi får ta del av liveperformances, performance videos och objekt skapade av performancekonstnärer.

I samarbete med Live Action Gothenburg, Sveriges ledande performance-festival samt Sollentuna Konstmässan

Deltagare från Polen:

Jan Swidzinski

Artur Tajber

Artur Grabowski

Sedzia Glowny (Huvuddomaren) – Karolina Wiktor och Aleksandra Kubiak

Lukasz Guzek

Artur Tajber (f 1953), Krakow, Polen. Konstnär och teoretiker, ägnar sig åt aktionskonst, nya medier, installationer, platsspecifika projekt. Hans verksamhet kretsar kring olika genrer med konceptkonstteorin som gemensam nämnare. Från mitten av 70-talet är han engagerad i Polens framväxande performancerörelse. 1981 deltog han som konstnär och medarrangör vid den första introduktionen av performancekonst i Krakow. Från mitten av 80-talet presenterade han performancekonst, installationer och parateatrala former på sitt eget Galleri GT. Redan då började Artur Tajber verka för internationellt erfarenhetsutbyte inom samtidskonsten genom aktivt samarbete med konstnärer från andra länder. Detta resulterade i utställningar och konstfestivaler i Polen, Tyskland, Irland, Kanada och USA.
Artur Tajber är ordförande och en av grundarna för Stowarzyszenie Fort Sztuki (Föreningen Konstfortet) med ett tjugotal medlemmar, konstnärer, kritiker och konstteoretiker. Föreningens mål är att främja ny intressant konst utan stöd från konstinstitutionerna. Lukasz Guzeks alternativa internetplats för konst är en förlängning av denna verksamhet. Artur Tajber är medlem i IAPAO (International Association of Performance Artists and Organizers) och IKG (internazionales Kunstler Gremium), medlem i Québecbaserade magasinet Inters internationella programråd, professor vid Konstakademin i Krakow och grundare och chef för akademins Interinstitutionella Intermediaverkstad.
Hans verk finns bland annat i Konstmuséet i Lodz, Nationalmuseet i Warszawa, Musée de Ville i Grenoble och i privata samlingar. Artur Tajbers hemsida: www.tajber.asp.krakow.pl

Artur Grabowski (f 1977), Krakow, Polen. Har studerat vid Skulpturavdelningens verkstad för mediaverksamhet vid Konstakademin i Krakow. Tillhör en ung konstnärsgeneration som ägnar sig åt performance, videokonst och installationer. Han påbörjade sin verksamhet inom detta område 1998. Sedan dess har han genomfört ett hundratal verk på många performancefestivaler i Polen och övriga världen. Har deltagit i många performanceföreställningar i Tyskland, Frankrike och USA. Är medorganisatör för den internationella performancefestivalen Zamek Wyobrazni (Fantasislottet), för den internationella alternativa teaterfestivalen A'part samt för internationella aktionskonstfestivalen Interakcje som äger rum i Piotrkow Trybunalski. Dessutom är han medlem i Föreningen Konstfortet där Lukasz Guzek (vice ordförande) och Artur Tajber (ordförande) är ledande figurer. Verkar tillsammans med Anna Syczewska i konstnärsduon Toothsystem.
Artur Grabowskis hemsida: http://www.arti.asp.krakow.pl/home.html

Jan Swidzinski, f 1923 i Bydgoszcz (Polen). Fadern var officer, vilket på den tiden innebar att tillhöra samhällets utbildade elit. Efter kriget gick Swidzinski ut Konstakademin i Warszawa med Jan Cybis som huvudlärare (1952). Samtidigt var han hela tiden intresserad av matematik och logik och kom i kontakt med den dåförtiden världskända Lwow-Warszawaskolans vetenskapliga arbeten. Efter hand riktas hans uppmärksamhet alltmer mot fotografin. Men han var ingen praktiskt utövande fotograf, intresset handlade om fotografiet som medium för att registrera information om den omgivande världen. I texter om fotografi från början av 70-talet tar han upp frågor kring strukturell analys av bilden, tecknet, språket som teckensystem och fotografiets samhälleliga funktion. Den sistnämnda aspekten är närvarande än idag i hans tänkande och skapande. I sina arbeten använder han ofta pressfoton, amatörfoton och ”upphittade” foton. 1975 var han med och grundade fotokonstgalleriet Galeria Mala (Lilla galleriet), där han ofta har ställt ut sina arbeten.

Logiska och lingvistiska analyser av konstens språk och konstbegreppet förenas och kompletteras hos Swidzinski med strukturella bildanalyser. Detta är grunden för texter och manifest liksom för hans installationer och andra konceptuella konstverk.

År 1970 skriver han artikeln ”Tvist om konstens existens” där han beskriver de samtida förändringarna i den internationella konsten och försöker omdefiniera konstbegreppet. Denna artikel och hela hans tänkande påverkade en generation av yngre konstnärer som verkade i konceptkonstens anda. Ett stort genombrott var ett möte mellan konststudenter från hela Polen i Nowa Ruda år 1971, där de unga konstnärernas energi och Jan Swidzinskis intellektuella reflektion över konsten möttes. De unga konstnärerna visste intuitivt vilken sorts konst de ville skapa. De visste att de ville ha en ny, annorlunda konst, men de behövde en teoretisk grund, och det fann de i Swidzinskis texter. Dessa personliga kontakter skapade en sammanhållen krets av samtida konstnärer över hela landet.

1976 publicerar Swidzinski manifesttexten ”Art as a Contextual Art”. Första gången den offentliggjordes var i Lund på galleri Selem Petri, som också gav ut den i bokform. Då ordnades också den första utställningen av kontextuell konst i Malmö konsthall. Den kontextuella konsten avvisar konst byggd på strukturella analyser som alltför abstrakt, avskild från verkligheten och det praktiska livet, oavsett om analyserna behandlar själva bilden (målad eller fotografisk) eller är logiskt-språkliga (i Wittgensteins analytiskt filosofiska anda). Alternativet är konst som relaterar till omgivningens kontext, som riktar sin uppmärksamhet mot människan, både som person och subjekt och sedd i sitt historiska, samhälleliga och politiska sammanhang. Konst som utövas kontextuellt ska uppmärksamma en bred kontext, om möjligt hela ”världen vi lever i” (en fras som Swidzinski ofta upprepar i sina texter).

Idén om kontextuell konst uppstod parallellt med Joseph Kosuths idé om ”antropologisk konst” från texten Artist as anthropologist (1975). Där negerar Kosuth radikalt sin (och den närbesläktade konstens) tidigare teoretiska och konstnärliga väg som den uttryckts i manifestet Art after Philosophy. Han förkastar modernismen och konceptkonst grundad på lingvistiska analyser enligt Wittgensteins filosofi och pekar på konstens rötter i människan och den människoskapade kulturen

Samma år fick Kosuth och Swidzinski tillfälle att diskutera på en konferens om kontextuell konst på Center for Experimental Art and Communication (CEAC) i Toronto. Material från denna konstnärliga debatt, en av de intressantaste från konstens brytningstid i mitten av 70-talet, finns i boken Quotations on contextual art, utgiven 1987 i Eindhoven av Paul Panhuysens galleri Apollo Huis. Swidzinski blev inbjuden eftersom den idé han presenterat på galleriet i Lund väckte stort intresse. Man bör komma ihåg att järnridån mellan kommunistvärlden och väst fortfarande fanns kvar, även om den inte var lika tät som förr. Besök från polska konstnärer var dock sällsynt. Så givetvis blev intresset stort när en idé från andra sidan järnridån tycktes möta samtidskonstens viktigaste problem.

1979 gav Calgarys universitet i Kanada ut Jan Swidzinskis bok Art, Society and Self-consciousness, där han preciserar och utvidgar idén om kontextuell konst och visar på hur historiska förändringar i den västerländska konsten hänger nära samman med en bred kontext av samhälleliga, ekonomiska och kulturella förändringar. När han beskriver konstens kontext i världen använder han ett intellektuellt mönster hämtat från logiken: förändringarna i den västerländska världen skildras i enlighet med olika slags logik som varit dominerande under olika tidsåldrar. Förutom de ovannämnda skrifterna har Swidzinski även gett ut Freedom and Limitations, och på senare år L’art et son Contexte.

Swidzinski har organiserat många konferenser, installationsutställningar och performancepresentationer. Alla har de sin grund i idén om kontextuell konst. På senare tid har han ofta använt sig av en metafor för att beskriva både sitt eget skapande och det allmänna läget i konsten. Enligt den är både konstnärer och publik i den nutida konsten och kulturen som ett slags turister – vi stannar till ett tag, träffar på andra människor som liknar oss själva, äter något, pratar, tittar oss omkring, tar några foton och fortsätter var och en åt sitt håll, i egna ärenden. Vi har bara ytlig kontakt, vi försöker inte övertyga varandra, börjar inte gräla och kämpa – det finns inget att slåss om, ingen orsak. Den kontextuella attityden som manar oss att alltid se ”världen vi lever i” som en helhet tillåter oss att urskilja och acceptera skillnaderna i den utan att skapa artificiella konstruktioner av centrum, hierarkier och underordning.

Läs mer om Jan Swidzinski på:
http://www.spam.art.pl/html_strony/swidzinski/indexang.html
http://www.wizya.net/contjan.htm


Lukasz Guzek (f 1964), Krakow, Polen. Konsthistoriker, curator, kritiker och teoretiker med inriktning på performancekonst och installationer. Har framför allt koncentrerat sig på frågor kring performance, men också berört andra inslag i samtidskonsten. Har skrivit mer än 200 texter med teoretiska analyser av aktionskonst i Polen och övriga världen. Har deltagit på många vetenskapliga symposier, både i hemlandet och utomlands. Som curator har han ordnat ett hundratal samlings-och individuella utställningar. Är medorganisatör av flera performancefestivaler som blivit viktiga delar av konstlivet (bl a festivalen Fort Sztuki [Konstfortet] som äger rum varje år i Polen och utomlands.) Guzek är medlem av den polska sektionen av AICA – International Association of Art Critics.
Ett uttryck för hans nyskapande inriktning var hans eget ickekommersiella galleri QQ, som han drev 1988-1999. Detta galleri utanför alla institutioner var tätt sammanvävt med de nyaste tendenserna inom performancekonst, installation och time based art. Det spelade en enastående viktig roll för utvecklingen av nya tendenser i Polens konstliv. Galleri QQs arkiv var bland de första som sysslade med dokumentation av aktuell performance på videoband och fotografier (http://www.spam.art.pl/qq2001). En fortsättning på detta är Lukasz Guzeks alternativa internetplats för polsk nutida konst: www.spam.pl

Sedzia Glowny (Huvuddomaren), Karolina Wiktor och Aleksandra Kubiak
(Warszawa, Polen)

TVP Kultura – Pristagare
Kategori 4: Visuell konst
Performancegrupp: Sedzia Glowny (Huvuddomaren) -
Karolina Wiktor och Aleksandra Kubiak (Warszawa, Polen)
för ”Noc artystow” (Konstnärernas natt) som sändes av TVP Kultura den 11:e November 2005.

Huvuddomaren är en kvinnlig performancegrupp. Karolina Wiktor (född 1979) och Aleksandra Kubiak (född 1978) iscensätter sig och sina karaktärer på tusentals sätt. Deras politiserade handlingar är en lång berättelse om hur mycket som beror av oss själva och hur sällan vi reflekterar över det. Vid en av sina spektakulära aktioner byggde konstnärerna en enorm hamburgare. De lade sig i denna smörgås av människostorlek ur vilken rann ketchup och spröda salladsblad när sandwichen tumlade runt på den polska och amerikanska flaggan. Även diplomarbetet som avslutade konstnärernas akademiska studier var annorlunda. Det utfördes på en liten matta i rektorns tjänsterum vid Universitetet i Zielona Gora. Flickorna stod i stora papplådor, inspirerade av docklådor, med påskriften ”Testa den blivande magistern”. De vände därmed upp och ner på examinationsordningen – resultatet av studenternas diplomarbete blev beroende av professorernas uppfinningsrikedom och djärvhet.

Performanceartisterna understryker alltid att de utgör en organism. De har även uppträtt invirade i plastfolie och sammankopplade med andningsapparat. I sina handlingar bänder konstnärerna upp de samhälleligt givna könsrollerna och den normativa sexualiteten, de debatterar med det synbara och socialt acceptabla uppförandet, ifrågasätter det dominerande språket. Gruppen Huvuddomaren har deltagit bland annat i performancefestivalen på Centret för modern konst i Warszawa, Intermedialt forum vid Teatr Bazart.fr samt på festivalen ”Terra Polska” i Berlin.

(...) Konstnärerna verkar tillsammans som gruppen Huvuddomaren (Sedzia Glowny) men var och en skapar också sin egen konst. Huvuddomaren har bakom sig flera uppföranden, vart och ett förträffligt och bättre än det föregående. Utan tvekan är de det mest intressanta fenomenet inom den unga generationen av polsk performance. De gör aldrig om ett uppförande eftersom det vore att tråka ut sig själva med den egna konsten. Varje performance är ett steg i riktning mot radikalism och större förtätning av form samt en mer läsbar kommunikation av ens avsikter. De skapar konst därför att de vill säga något, vad skulle annars så mycken möda vara bra för? Det är ju självklart och enkelt. Det syns att de har roligt i det de gör, konsten kommer till dem naturligt, vilket inte betyder lätt eller utan inre konflikter. Varje uppförande följs av självreflektion. Före uppträdandet kämpar de med många tvivel och det tar dem en lång stund att hitta tillbaka till sig själva. De har emellertid sina ofelbara sätt att förnya energin... De lever sitt liv och ur detta skapar de sin konst. Sin – dvs inte lånad från konstvärlden, artistiska moden eller kulturella modeller från TV. Men det betyder också att de fullt ut är barn av sin tid, och framför allt kvinnor av sin tid, eftersom de härleder sin konst direkt ur sin könslighet, ur sex. De är mycket genderinriktade, även om det inte uppfyller dem. I sin konst bakar de in den omgivande världen så som de i det givna ögonblicket uppfattar den. En välvillig teoretiker finner i deras uppföranden det ideala materialet för att illustrera grundläggande teman vid betraktandet av samtidskulturen ur ett genderperspektiv (…)


CV för performancegruppen Huvuddomaren –
Karolina Wiktor & Aleksandra Kubiak

Karolina Wiktor
Född 1979-09-20 i Konin
Bor och arbetar i Warszawa

Utbildning:

 • 2004 – Magisterdiplom tillsammans med Aleksandra Kubiak för performance ”Testa den blivande magistern”, handledare adj. Ryszard Wozniak. Magisteruppsats ”Att tämja pornografin”, handledare prof. Anna Jamroziakowa.
 • 1999-2004 – Magisterstudier i måleri vid Institutionen för konst vid Universitetet i Zielona Gora.
 • 1998-1999 – Ordets akademi i Poznan.
 • Gymnasiestudier vid Tadeusz Kosciuszki-liceum nr 1 i Konin.

Yrke

 • Konstnär

Aleksandra Kubiak
Född 1978-09-07 i Luban
Bor och arbetar i Warszawa

Utbildning:

 • 2004 – Magisterdiplom tillsammans med Karolina Wiktor för performance ”Testa den blivande magistern”, handledare prof. Izabela Gustowska. Magisteruppsats ”Från utseende till odödlighet. Baumans tolkning av verkligheten”, handledare prof. Anna Jamroziakowa.
 • 1999-2004 – Magisterstudier till konstlärare vid Universitetet i Zielona Gora.
 • 1997 – Gymnasiestudier vid Liceum för ekonomi i Rakowice Wielkie.

Yrke

 • Konstnär


Performancegruppen Huvuddomaren –
Karolina Wiktor & Aleksandra Kubiak

 • 2006 – ”Del LVI”, föreställning vid öppningen av salong Kartell i Warszawa.
 • 2006 – ”Del LV”, utställning med Lokal_30, ”You Cannot Come Closer”, Galleri Cell Project Space, London.
 • 2006 – ”Del LIV”, konstfestivalen ArtCity, affärscentret Silesia City, Katowice
 • 2006 – ”Del LIII”, utställning med Lokal_30, ”Arrangemang” inom ramen för festivalen ArtCity, på torget Plac Sejmu Sl±skiego, Katowice.
 • 2006 – ”Del LII. Episod III”, utställningen ”Mentality”, 2:a Konstbiennalen i Lodz .
 • 2006 – ”Del LI”, Internationella konstmässan ArtForum, Berlin.
 • 2006 – ”Del L”, Internationella konstmässan Preview, Berlin.
 • 2006 – ”Del XLIX”, jubileum för klubben Le Madam, Klub M25, Warszawa.
 • 2006 – ”Del XLVIII. Episod II. Tahur”, 2:a utställningen av ”Vanlig terror”, Galleri Sektor I, Katowice.
 • 2006 – ”Del XLVII. Tahur”, 1:a utställningen av ”Vanlig terror”, Galleri Lokal_30, Warszawa.
 • 2006 – ”Del XLVI”, 2:a konstfestivalen i Raciborz ”TrzASKoff”, utställning ”Banden”, allmänna platser i staden Raciborz.
 • 2006 – ”Del XLV. Natalia LL’s & Botticeli’s Project”, 1-årsjubileum för TVP Kultura, Rörsockerfabriken i Warszawa.
 • 2006 – ”Del XLIV”, performanceträff ”PerfoPop”, stadsgalleriet BWA i Zielona Gora.
 • 2006 – ”Del XLIII”, aktionen ”Virus” vid föreställningen av ”Magnetyzm Serc” på Teatr Rozmaitosci i Warszawa.
 • 2005 – ”Del XLII”, klubben Le Madam i Warszawa.
 • 2005 – ”Del XLI”, visning av kvinnlig performancekonst,
 • ”Performance-esse”, Galleriet för modern konst ”Wozownia” i Torun.
 • 2005 – ”Del XL”, TV-programmet ”Noc Artystow” (konstnärernas natt), TVP Kultura, Warszawa.
 • 2005 – ”Del XXXIX”, Galleri Entropia, Wroclaw.
 • 2005 – 3 performance, Konstresidenset, Warszawski Aktyw Artystow, ul. Kozla, Warszawa.
 • 2005 – ”Del XXXV”, 13:e internationella performancefestivalen ”Zamek Wyobrazni” (fantasins slott), Baltycka Galeria Sztuki Wspolczesnej (Östersjögalleriet för samtida konst), Ustka.
 • 2005 – ”Del XXXIV. Episod I”, 2:a upplagan av utställningen ”Mors dag”, Budapest, Ungern.
 • 2005 – ”Del XXXIII”, Internationella alternativteaterfestivalen ”A-Part”, gamla centralstationen i Katowice.
 • 2005 – ”Del XXXII”, 2:a upplagan av aktionen ”T-shirts för frihet”, klubben Le Madam, Warszawa.
 • 2005 – ”Del XXXI”, workshops med Konstakademien i Poznan, Skoki
 • 2005 – ”Del XXX”, Internationella performancefestivalen ”Interakcje”, Klub Eden, Piotrkow Trybunalski.
 • 2005 – ”Del XXIX”, Galleri Galeras hundrade utställning, Galleri Galera, Zielona Gora.
 • 2005 – ”Del XXVIII”, ”Kvinnodagen”, klubben Rdza, Krakow.
 • 2005 – ”Del XXVII”, Internationell performancefestival ”Weekend Performance”, Stary Browar – Atrium i Poznan.
 • 2005 – ”Del XXVI”, klubben Le Madam, Warszawa.
 • 2005 – ”Del XXV”, utställningen ”Mors dag”, Galleri XXI, Warszawa.
 • 2004 – ”Del XXIV”, utställningen INC., Stadsgalleriet BWA i Zielona Gora.
 • 2004 – ”Del XXIII”, Ung polsk konst ”Vackert om det vackra”, Galleri Stary Mlyn, Krakow.
 • 2004 – ”Del XXII”, Teaterfestivalen ”B@zart”, Centrum för modern konst Bunkier Sztuki, Krakow.
 • 2004 – ”Del XXI”, Performanceträff ”Tryktak”, Galleri XXI, Warszawa.
 • 2004 – ”Del XX”, Kvinnokonstfestivalen ”Kvinnodagen”, Kawiarnia Naukowa, Krakow.
 • 2004 – ”Del XIX”, klubben Le Madam, Warszawa.
 • 2004 – ”Lär känna mig”, Galleri PWW, Zielona Gora.
 • 2004 – ”Del XVIII”, Polska konstfestivalen ”TERRAPOLSKA”, Kesselhaus Kulturbrauerei, Berlin.
 • 2004 – ”Del XVII”, Konststudenternas utställning vid Universitetet i Zielona Gora, Galleri PWW, Zielona Gora.
 • 2004 – ”Del XVI”, Muzeum Ziemi Lubuskiej (Lubuska landsmuseet), Zielona Gora.
 • 2003 – ”Del XV”, performanceträff, Centralstationen i Glogow.
 • 2003 – ”Del XIV”, Alternativteaterfestivalen ”A-Part”, Katowice.
 • 2003 – ”Del XIII”, klubben Farbiarnia, Bielsko-Biala.
 • 2003 – ”Del XII”, Polsk-fransk festival för modern konst ”Livsmedelsaffären”, Warszawa.
 • 2003 – ”Del XI”, ”Midsommarnatten”, Galleri Modelarnia, Gdansk.
 • 2003 – ”Del X”, performancefestivalen ”KONTRPERFORMANCE”, Galleri Kont, Lublin.
 • 2003 – Performance, måleriutställning ”Konsten saknar mening utan mig”, Galleri Stara Winiarnia, Zielona Gora.
 • 2002 – Performance, Galleri Innerspaces, Poznan.
 • 2002 – 3 performance, Internationell multimedia-workshop, slottet i Zagan.
 • 2002 – ”Del III”, Biennalen för ung konst ”Fisköga II”, Baltycka Galeria Sztuki Wspolczesnej (Östersjögalleriet för modern konst), Slupsk.
 • 2002 – ”Del II”, 4x performance, Galleri BWA, Zielona Gora.
 • 2001 – ”Del I”, performance, Institutionen för konst och bildkultur, Universitetet i Zielona Gora.


Workshops och föreläsningar

 • 2005 – Konstnärsträff inom ramen för ”Bezposrednik Warszawski”, Warszawa.
 • 2005 – Konstnärsträff med studenter på Institutionen för konst vid Universitetet i Zielona Gora.
 • 2005 – Föreläsning i samband med workshops organiserade av Poznanska konstakademien, Skoki
 • 2005 – Konstnärsträff, BOOKARESZT, Stary Browar, Poznan.
 • 2003 - Internationell multimedia-workshop, slottet i Zagan.


Priser och stipendier

 • 2006 – TVP Kulturas pris inom området visuell konst för år 2005.
 • 2003 – Stipendium ”Popychanie Sztuki do Przodu” (knuffa fram konsten), Konstnärliga fakulteten vid Universitetet i Zielona Gora.

« Tillbaka
      
Website Security Test