Program

Paneldebatt: Feminism i Europa efter murens fall - finns det en europeisk feminism?

8 september, kl 18.00-20.00

Bio Rio
Hornstulls Strand 3
Stockholm

Fritt inträde

Deltagare: Agnieszka Graff, Warszawa universitet, Gail Lewis, Open University, UK, Diana Mulinari, Lund universitet, Teresa Kulawik, Södertörns Högskola
Moderator: Johanna Palmström, Chefredaktör för tidskriften Bang
 
Murens fall var ett ögonblick av stor glädje och höga förväntningar. Skulle feminismen bli gränslös och transnationella möten blomstra?

I ett samtal mellan europeiska feministiska forskare diskuteras vilka spår järnridån har satt hos Europas feminister och hur villkoren för feministisk idéproduktion och aktivism ser ut idag. Går det att tala om en europeisk feminism? Vad finns det för likheter och skillnader mellan feminism i öst och väst?  Vad finns det för samarbeten?  Hur uppfattas EU:s roll för en feministisk och/eller jämställdsinriktad politik? Vilka är de största utmaningarna för dagens feministiska aktivister i olika delar av Europa? Hur förhåller sig feminister i Västeuropa och de före detta kommunistiska staterna till postkolonialt tänkande och aktivism?

Samtal sker på engelska

Läs mer om feminism i Polen: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/09/polish-feminism-gender-equality

Arrangörer: Södertörns Högskola, Polska institutet, Bang


Panel discussion: Feminism in Europe after the Fall of the Wall - is there a European feminism?

8 september, kl 18-20.00

Cinema Rio
Hornstulls Strand 3
Stockholm

Panelists: Agnieszka Graff, Warsaw University, Gail Lewis, Open University, UK, Diana Mulinari, Lund University, Teresa Kulawik, Södertörns University
Moderator: Johanna Palmström, Editor-in-chief for the magazine Bang

The fall of the Wall was a moment of great joy and high expectations. Would feminism become borderless and transnational encounters flourish? The conversation between European feminist scholars will focus the varieties of ideas and feminist activism today. What impact has the Iron Curtain madeon European feminism? Can we speak of a European feminism? What are the similarities and differences between feminism in East and West? What kind of cooperations exists? What role does the EU's play in feminist and/or gender equality politics? What are the biggest challenges for today's feminist activists in different parts of Europe? How do feminists in Western Europe and the former communist states relate to post-colonial thinking and activism?

Conversation is in English

Read more about feminism in Poland: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/apr/09/polish-feminism-gender-equality

Organizers: Södertörn University, Polish Institute, Bang


« Tillbaka
      
Website Security Test