Program/Events
JUNI 2020
Mån
Tis
Ons
Tor
Fre
Lör
Sön
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Följ oss
Program

S-NOW apersonalformofarchitecture

26 stycznia - 4 lutego 2014, Umeå (Szwecja)

WspóÅ‚praca miÄ™dzy PracowniÄ… DziaÅ‚aÅ„ Przestrzennych prof. MirosÅ‚awa BaÅ‚ki (WydziaÅ‚ Sztuki Mediów, Akademia Sztuk PiÄ™knych w Warszawie) i Umeå School of Architecture - The Laboratory for Sustainable Architectural Production (Laboratorium Zrównoważonej Produkcji Architektonicznej).

Projekt zakÅ‚ada podjÄ™cie dialogu, wymianÄ™ myÅ›li, krytycznÄ… refleksjÄ™ wokóÅ‚ zagadnieÅ„ dotyczÄ…cych architektonicznego rozwoju miasta oraz realizacjÄ™ wspólnych dziaÅ‚aÅ„ przez studentów Pracowni DziaÅ‚aÅ„ Przestrzennych MirosÅ‚awa BaÅ‚ki z Akademii Sztuk PiÄ™knych w Warszawie (31 osób) i Umeå School of Architecture (18 uczestników). Dodatkowo w projekcie wezmÄ… także udziaÅ‚ studenci Umeå Academy of Fine Arts.

S-NOW apersonalformofarchitecture wchodzi w skÅ‚ad przedsiÄ™wziÄ™cia "City of Winter", którego kuratorem jest Dan Lestander, realizowanego w ramach oficjalnego otwarcia caÅ‚orocznego programu Umeå – Europejska Stolica Kultury 2014. Inicjatorami i wspóÅ‚producentami projektu sÄ… Umeå2014 oraz Instytut Polski w Sztokholmie.

Projekt w Umeå inauguruje jednoczeÅ›nie cykl dziaÅ‚aÅ„ akademickich zainicjowanych przez Instytut Polski w Sztokholmie i zaplanowanych razem z uczelniami artystycznymi z Polski i Skandynawii (sztuki wizualne, architektura i design) na lata 2014 - 2015.

W styczniu 2014 studenci obu uczelni, podzieleni na mieszane grupy, omówiÄ… wspólnie pomysÅ‚y i idee, których efekt stanowić bÄ™dÄ… obiekty  wykonane w Å›niegu i lodzie, jak również dziaÅ‚ania performatywne zrealizowane w Parku Przyjaźni (Vänortsparken) w Umeå. KulminacjÄ… projektu bÄ™dzie przyjazd studentów z Warszawy do Szwecji i wspólna realizacja zadaÅ„ w dniach 26 stycznia – 3 lutego, w ramach oficjalnego otwarcia programu Umeå – Europejska Stolica Kultury 2014. Kontynuacja tej wspóÅ‚pracy planowana jest także w Polsce.

Metody realizacji projektu: dialog internetowy, media spoÅ‚ecznoÅ›ciowe, lektura literatury fachowej, scenariusze, szkice, performanse, praca z lodem i Å›niegiem, krytyczne interwencje w przestrzeni publicznej, wspólne wykÅ‚ady towarzyszÄ…ce, zapis fotograficzny i video. Ze strony polskiej osobami odpowiedzialnymi za część merytorycznÄ… projektu sÄ… profesor MirosÅ‚aw BaÅ‚ka oraz Anna Jochymek (ASP), ze strony szwedzkiej – profesor Walter Unterrainer.

Zadaniem Pracowni DziaÅ‚aÅ„ Przestrzennych jest podjÄ™cie próby rozpoznania i twórczego ksztaÅ‚towania przestrzeni, w których siÄ™ poruszamy i dziaÅ‚amy. PDP w swoich dziaÅ‚aniach wykracza poza teren Akademii, zwracajÄ…c uwagÄ™ na problemy spoÅ‚eczne i polityczne. Studenci eksplorujÄ… wrażliwość kulturowÄ…, poszukujÄ…c wÅ‚asnej tożsamoÅ›ci artystycznej niezależnej od presji sukcesu. DefiniujÄ…c swoje miejsca, wymieniajÄ…c poglÄ…dy z reprezentantami innych miejsc, zakreÅ›lajÄ… strefy komunikacji (zgodnie z zaÅ‚ożeniem M. BaÅ‚ki: „KsztaÅ‚tuj przestrzeÅ„ wokóÅ‚ siebie pamiÄ™tajÄ…c, że Ona ci siÄ™ odwdziÄ™czy”). MirosÅ‚aw BaÅ‚ka urodziÅ‚ siÄ™ w 1958 w Warszawie. Jest rzeźbiarzem, zajmujÄ…cym siÄ™ również rysunkiem i filmem eksperymentalnym. W 1985 ukoÅ„czyÅ‚ AkademiÄ™ Sztuk PiÄ™knych, gdzie od roku 2011 prowadzi PracowniÄ™ DziaÅ‚aÅ„ Przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów. OtrzymaÅ‚ Stypendium Miesa van der Rohe w Krefeld; jest czÅ‚onkiem Akademie Der Kunste w Berlinie. BraÅ‚ udziaÅ‚ w ważnych wystawach miÄ™dzynarodowych m.in.: Documenta w Kassel (1992), Biennale w Wenecji (1990, 1993, 2003, 2005, 2013),The Carnegie International w Pittsburgh (1995), Biennale w Sao Paulo (1998), Biennale w Sydney (1992, 2006), Biennale w Santa Fe (2006). W 2009 zrealizowaÅ‚ projekt “How It Is” w Turbine Hall, Tate Modern w Londynie. Jest autorem pomnika ofiar katastrofy promu “Estonia” w Sztokholmie (1998). Jego prace znajdujÄ… siÄ™ w ważniejszych kolekcjach muzealnych na Å›wiecie m.in. : Tate Modern (Londyn), Van Abbemuseum (Eindhoven), MOCA (Los Angeles), SFOMA (San Francisco), MOMA (Nowy Jork), Moderna Museet (Sztokholm), The National Museum of Art (Osaka), The Israel Museum (Jerozolima). Jedna z jego prac znajduje siÄ™ także w Parku Rzeźby Umedalen w Umeå.

Umeå School of Architecture to miÄ™dzynarodowe laboratorium architektury eksperymentalnej, gdzie prowadzone sÄ… zarówno zajÄ™cia dla studentów jak i program badawczy. Uczelnia wyróżnia siÄ™ na tle innych szwedzkich szkóÅ‚ realizacjÄ… programu z pogranicza architektury, sztuki i nauki, bazujÄ…c w dużej mierze na miÄ™dzynarodowych doÅ›wiadczeniach kadry, przyciÄ…gajÄ…c tym samym studentów z wielu krajów Å›wiata. SzkoÅ‚a jest jednoczeÅ›nie częściÄ… uniwersytetu i kampusu artystycznego. The Laboratory for Sustainable Architectural Production (Laboratorium Zrównoważonej Produkcji Architektonicznej) to miÄ™dzynarodowy program studiów magisterskich, na których architektura traktowana jest jako „przestrzenne wyzwanie”, obejmujÄ…ce kulturalnÄ…, spoÅ‚ecznÄ… i ekonomicznÄ… trwaÅ‚ość. TrwaÅ‚a architektura nie dotyczy bowiem budynków samych w sobie, ale przede wszystkim - obecnych i przyszÅ‚ych warunków życia ludzi. Walter Unterrainer urodziÅ‚ siÄ™ w 1952 roku w Innsbrucku, gdzie ukoÅ„czyÅ‚ również studia architektoniczne. W 1980 zaÅ‚ożyÅ‚ wÅ‚asne biuro: Feldkirch / Vorarlberg, które od poczÄ…tku zajmowaÅ‚o siÄ™ gÅ‚ównie kwestiami dotyczÄ…cymi trwaÅ‚oÅ›ci architektury - poczÄ…wszy od szczegóÅ‚owego planowania miasta, po ekonomiczne metody budowlane. Od 1984 specjalizuje siÄ™ w ekstremalnie efektywnej energetycznie architekturze oraz w budowaniu "kontrolowanie eksperymentalnych innowacyjnych strategii w praktyce”. Unterrainer wykÅ‚adaÅ‚ na wielu uczelniach wyższych; od 2007 jest profesorem na Arkitektskolen Aarhus (Dania) oraz dyrektorem MEGA - miÄ™dzynarodowego programu magisterskiego realizowanego przez uniwersytet Tsinghua w Pekinie i  Arkitektskolen Aarhus. Od 2010 jest profesorem w Umeå School of Architecture, gdzie odpowiada za program Laboratorium Zrównoważonej Produkcji Architektonicznej.

Instytut Polski w Sztokholmie dziÄ™kuje Tinie Eriksson Fredriksson, Julii Ternström, Wojciechowi Przyweckiemu, PawÅ‚owi Nowakowi i Protowi Jarnuszkiewiczowi za pomoc w przygotowaniach i realizacji wspóÅ‚pracy miÄ™dzy uczelniami.

Więcej:
http://www.arch.umu.se/sv/
http://miroslaw-balka.com/en/studio-of-spatial-activities/
http://umea2014.se/en/event/city-of-winter/
https://www.polskainstitutet.se/
https://www.polskainstitutet.se/S_NOW_apersonalformofarchitecture
http://umea2014.se/sv/
http://www.arch.umu.se/en/events/public-lectures/this-that/responsibility
http://www.miroslaw-balka.com/
http://www.umedalenskulptur.se/us/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=40
http://www.bryla.pl/bryla/1,85298,15285469,Tak_sie_studiuje_w_Szwecji__Wydzial_Architektury_jak.html
http://www.art.umu.se/sv/?lang=en

Zdjęcia: S-NOW apersonalformofarchitectur

« Tillbaka
      
Website Security Test